Trường Đào tạo, Bồi dưỡng CB quản lý Thông tin và TT

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập ngày 06/10/2008 theo Quyết định số 1476/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 12/7/2018 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kí Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (thay thế Quyết định số 1476/QĐ-BTTTT ngày 06/10/2008). Trường thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.