Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành quan hệ công chúng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Tên ngành:                           Quan hệ Công chúng

Mã ngành :                           6340140

Trình độ đào tạo:                Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:         Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:              2 năm

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Quan hệ Công chúng (PR) nhằm đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp để có thể làm việc có hiệu quả trong lĩnh vực quan hệ công chúng tại các doanh nghiệp nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Về kiến thức:

– Trình bày được các khái niệm cơ bản trong quan hệ công chúng; xác định được các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp; tầm quan trọng và các bước xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông cho doanh nghiệp;

– Trình bày được quy trình thực hiện chiến dịch quan hệ công chúng; nắm được nội dung và yêu cầu các bước thực hiện chiến dịch truyền thông;

– Giải thích được phương pháp xây dựng chiến lược truyền thông marketing tích hợp; mô tả được các công cụ truyền thông marketing tích hợp;

– Khái quát được các giai đoạn hình thành và phát triển của chiến dịch truyền thông;

– Mô tả được vị trí và vai trò của truyền thông doanh nghiệp trong hoạt động của tổ chức; nắm được các vấn đề

của truyền thông nội bộ trong công ty đa quốc gia; diễn giải được các công cụ truyền thông nội bộ;

– Nắm được các thuật ngữ chuyên ngành quan hệ công chúng trong tiếng Anh; có vốn từ vựng cơ bản để giao tiếp trong công việc và đời thường;

– Trình bày được quy trình tổ chức một sự kiện; nắm được trình tự và nội dung công việc trong tổ chức sự kiện;

– Nắm được các nguyên tắc đạo đức trong hoạt động kinh doanh và quan hệ công chúng;

– Giải thích được các ứng dụng, dịch vụ truyền thông trên mạng Internet; nhận diện được được các rủi ro và nắm được các nguyên tắc bảo mật khi tham gia mạng Internet;

– Giải thích được những đặc điểm cơ bản của các vùng văn hoá Việt Nam; Mô tả được đặc điểm của một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam; hiểu biết cơ bản về quá trình phát triển lịch sử văn hóa Việt Nam;

– Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong tiếng Việt; trình bày được khái niệm và ý nghĩa các loại văn bản; xác định được hình thức, nội dung và quy trình soạn thảo văn bản;

– Nắm được các kiến thức bổ trợ như: Phương pháp thuyết trình, nghi thức giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng, các nguyên tắc cơ bản, thuật ngữ trong marketing và thương hiệu.

1.2.2. Về kỹ năng:

– Thực hiện thành thạo một số công việc trong tổ chức sự kiện (lập kế hoạch tổ chức, vận động tài trợ, làm việc với nhà cung cấp, lập danh sách và gửi thư mời, đón tiếp khách mời, khai mạc sự kiện, phục vụ tại sự kiện, bế mạc sự kiện, đánh giá kết quả sau sự kiện,…);

– Vận dụng được các công cụ truyền thông đa phương tiện trong công việc Quan hệ công chúng;

– Soạn được bản thảo chiến dịch quan hệ công chúng bao gồm đầy đủ các bước và yêu cầu của từng bước;

– Vận dụng được một số ứng dụng, dịch vụ truyền thông trên Internet (email, mạng xã hội, diễn đàn mạng, v.v…) cho các chiến dịch quan hệ công chúng, sự kiện;

– Sử dụng được Anh văn trong việc đọc tài liệu, tìm kiếm thông tin, soạn thảo văn bản; đối thoại được với đồng nghiệp là người nước ngoài;

– Vận dụng thành thạo một số phương thức truyền thông nội bộ (email, bản tin định kỳ-newsletter, bảng thông tin, họp bộ phận, dã ngoại, v.v…);

– Lập được bảng mô tả và bảng tiêu chuẩn công việc cho các vị trí làm việc nghề quan hệ công chúng;

– Soạn thảo được các loại văn bản đảm bảo các quy định về hình thức và nội dung văn bản.

1.2.3. Về chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

1.2.3.1. Chính trị, đạo đức:

– Nắm được kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

– Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

– Luôn có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc.

– Có ý thức tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

1.2.3.2. Thể chất, quốc phòng:

– Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

– Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh;

– Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí sau:

–   Chuyên viên quan hệ công chúng;

–   Chuyên viên truyền thông đối ngoại;

–   Chuyên viên truyền thông đối nội;

–   Nhân viên tổ chức sự kiện;

–   Trưởng nhóm tổ chức sự kiện;

–   Chuyên viên quản trị mạng xã hội;

–   Chuyên viên quản trị nội dung website tổ chức;

–   Nhân viên chăm sóc khách hàng;

–   Trưởng nhóm chăm sóc khách hàng;

–   Chuyên viên quảng cáo;

–   Chuyên viên viết lời quảng cáo;

–   Chuyên viên đào tạo PR nội bộ.

II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC:

– Số lượng môn học, mô đun:                                    34

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học:                    80 Tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương:           465 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.650 giờ

– Thời gian học lý thuyết:  372 giờ; Thời gian học tích hợp: 668 giờ

– Thời gian học Thực hành: 978 giờ; Thời gian thi, kiểm tra: 97 giờ

III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

  Các môn học chung

 •  Chính trị
 •  Pháp luật
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng – An ninh
 • Tin học văn phòng
 • Tiếng Anh cơ bản
 • Tiếng Anh chuyên ngành

 Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun cơ sở

 • Tâm lý kinh doanh
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Tiếng Việt thực hành
 • Lý thuyết truyền thông
 • Marketing căn bản
 • Xã hội học truyền thông
 • Quảng cáo
 • Luật và đạo đức truyền thông

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 • Tổng quan về quan hệ công chúng
 • Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
 • Các phương tiện truyền thông đại chúng
 • Công cụ quan hệ công chúng I
 • Công cụ quan hệ công chúng II
 • Truyền thông Maketing tích hợp
 •  Khai thác thông tin trên Internet
 •  Ngôn ngữ viết trong QHCC
 • PR doanh nghiệp
 • Xây dựng chiến dịch QHCC
 • Tổ chức sự kiện
 • Xây dựng phát triển thương hiệu
 • Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
 • Kỹ năng thuyết trình, DCT
 • Quản lý dự án PR
 •  Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị
 • Phân tích hành vi trong QHCC

Các môn học, mô đun tự chọn (Chọn 2/4 môđun):

 •  Kỹ năng làm việc nhóm
 •  Lao động sáng tạo nhà báo
 •  Lễ tân ngoại giao
 •  Biên tập văn bản báo chí

III. Thực tập tốt nghiệp cơ sở

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra tính vào số giờ giảng dạy trên lớp.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

– Nhằm mục đích giáo dục toàn diện để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường có thể:

+ Tổ chức tham quan một số doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, báo chí;

+ Tổ chức cho sinh viên tham gia những chương trình, sự kiện, hội trợ triển lãm;

+ Bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp.

4.2. Kiểm tra, đánh giá:

Điểm kiểm tra thường xuyên (hoặc tiểu luận), điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá bài tập lớn, điểm chuyên cần, điểm thi giữa kỳ và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và phải có trọng số không dưới 50%.

Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điềm tổng hợp đánh giá học phần được quy định.

 

 

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0835 82 82 28