Pháp luật

GIẢNG VIÊN: Lê Thành Hưng

SỐ TIẾT: 45

THỜI GIAN: Từ 8h00 đến 10h00  Thứ 2/ 27/4; Thứ 4/29/4

ĐĂNG NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN


NỘI DUNG

Tài liệu dành cho sinh viên:https://drive.google.com/open?id=1ocOt5nFDpUhyQqxyERmvd4dKegRtRYvY

Nội dung:

Bài 1 : Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật

Mục tiêu:

– Trình bày được nguyên nhân kinh tế và xã hội dẫn đến sự ra đời của nhà nước và pháp luật

– Nêu được bản chất, chức năng của nhà nước; bản chất vai trò của pháp luật

– Có thái độ ủng hộ sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội

1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước Thời gian: 1 giờ

1.1. Nguồn gốc của nhà nước

1.2. Bản chất của nhà nước

1.3. Chức năng của nhà nước

2. Nguồn gốc, bản chất và vai trò của pháp luật Thời gian: 3 giờ

2.1. Nguồn gốc của pháp luật

2.2. Bản chất của pháp luật

2.3. Vai trò của pháp luật

Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam

Mục tiêu:

– Phân tích được bản chất, chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

– Nêu được hệ thống, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay.

– Nêu được cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam

– Ủng hộ việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thời gian: 2 giờ

1.1. Bản chất, chức năng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Hệ thống pháp luật Việt Nam Thời gian: 3 giờ

2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật

2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Bài 3: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp)

Mục tiêu:

– Nêu được khái niệm Luật Nhà nước và xác định được vị trí của Hiến Pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

– Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị, kinh tế, chính sách văn hóa, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

– Tôn trọng và thực hiện Hiến pháp

1. Luật Nhà nước trong hệ thống pháp luật Việt Nam Thời gian: 2 giờ

1.1. Khái niệm Luật Nhà nước

1.2. Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 Thời gian: 3 giờ

2.1. Chế độ chính trị và chế độ kinh tế

2.2. Chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, môi trường

2.3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Bài 4: Luật Dạy nghề

Mục tiêu:

– Nêu được khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề

– Trình bày được nhiệm vụ và quyền của người học nghề, cơ sở dạy nghề

– Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người học nghề

1. Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề Thời gian: 1 giờ

1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Dạy nghề

1.2. Một số nguyên tắc của Luật Dạy nghề

2. Các trình độ dạy nghề và văn bằng chứng chỉ nghề Thời gian: 1 giờ

2.1. Dạy nghề trình độ sơ cấp

2.2. Dạy nghề trình độ trung cấp

2.3. Dạy nghề trình độ cao đẳng

3. Nhiệm vụ và quyền của người học nghề Thời gian: 2 giờ

3.1. Nhiệm vụ của người học nghề

3.2. Quyền của người học nghề

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở dạy nghề Thời gian: 1 giờ

4.1. Nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề

4.2. Quyền hạn của cơ sở dạy nghề

Bài 5: Pháp luật Lao động

Mục tiêu:

– Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phân tích được các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật Lao động.

– Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động, người sử dụng lao động

– Nêu được một số nội dung của Bộ luật Lao động: hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

– Vận dụng được các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể

– Nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia vào quan hệ pháp luật Lao động

  1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động

Thời gian: 1 giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Lao động

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động

  1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động

Thời gian: 1 giờ

2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động

2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động

3. Một số nội dung của Bộ luật Lao động Thời gian: 3 giờ

3.1. Hợp đồng lao động

3.2. Tiền lương và bảo hiểm xã hội

3.3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

Bài 6: Pháp luật Kinh doanh

Mục tiêu:

– Trình bày được đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp.

– Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp

– Nhận ra tính hợp lý của pháp luật doanh nghiệp với từng loại hình doanh nghiệp

1. Khái niệm pháp luật Kinh doanh Thời gian: giờ
2. Một số nội dung cơ bản về các loại hình doanh nghiệp Thời gian:giờ

2.1. Doanh nghiệp nhà nước

2.2. Doanh nghiệp tư nhân

2.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn

2.4. Công ty cổ phần

2.5. Công ty hợp danh

2.6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bài 7: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình

Mục tiêu:

– Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh của luật Dân sự

– Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật Dân sự về quyền sở hữu, hợp đồng dân sự và các giai đoạn của tố tụng dân sự

– Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình

– Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình

– Vận dụng các kiến thức vào trong tình huống pháp luật cụ thể

– Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình

1. Pháp luật Dân sự Thời gian: giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Dân sự

1.2. Một số nội dung của Bộ luật Dân sự

1.3. Trình tự, thủ tục xét xử và giải quyết các vụ án dân sự

2. Luật hôn nhân gia đình Thời gian: giờ

2.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình

2.3. Một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình

Bài 8: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự

Mục tiêu:

– Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính, các dấu hiệu của vi phạm hành chính và các hình thức xử lý vi phạm hành chính

– Nêu được khái niệm và vai trò của luật Hình sự, khái niệm tội phạm, phân loại được các loại tội phạm và các loại hình phạt, các giai đoạn của tố tụng hình sự

– Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Hành chính và pháp luật Hình sự

1. Luật Hành chính Thời gian: giờ

1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh

1.2. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính

2. Pháp luật hình sự Thời gian: giờ

2.1. Khái niệm và vai trò của luật Hình sự

2.2. Tội phạm và hình phạt

2.3. Các giai đoạn tố tụng hình sự

Bài 9: Luật Phòng, chống tham nhũng

Mục tiêu:

– Trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản của tham nhũng

– Nhận biết được các hành vi tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

– Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

– Xác định được trách nhiệm của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

– Tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng

1. Khái niệm về tham nhũng Thời gian: giờ

1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản

1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng Thời gian: giờ

2.1. Nguyên nhân của tham nhũng

2.2 Tác hại của tham nhũng
3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng Thời gian: giờ
4. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng Thời gian: 1 giờ

4.1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng

4.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng

4.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ chức mà mình là thành viên.

Bình luận

Bình luận

0835 82 82 28